requisitos

Para integrarse en AGA é necesario acreditar a cualificación profesional á que se refire a Lei 1/1992, de 11 de marzo de Artesanía de Galicia:

“Para os efectos da presente lei, terá a consideración de actividade artesanal toda actividade económica que supoña a creación, producción, restauración ou reparación de bens de valor artístico ou popular, así como a prestación de servicios, sempre que estes se presten ou obteñan mediante procesos nos que a intervención persoal constitúe un factor predominante e o producto final sexa de factura individualizada e distinta a da propiamente industrial. Esta consideración será recoñecida mediante a inclusión na Sección de Actividades Artesanais do Rexistro Xeral da Artesanía de Galicia.”

É importante ter en conta que AGA integra soamente a profesionais individuais, non a entidades xurídicas, anque é posible asociar a varias persoas dun mesmo obradoiro e empregar o nome comercial ou xurídico da empresa como referencia.

documentación

Polo momento, a documentación para solicitar a integración na asociación pódese tramitar por correo postal e debe estar acompañada de fotografías e información suficiente sobre a actividade artesá do interesado/a.

A información de carácter xeral sobre a asociación, o seu funcionamento interno e o trámite de solicitude de admisión atópase recollida no documento: Asociación Galega de Artesáns, a ferramenta imprescindible, que pode obterse aquí en formato PDF:

a_ferramenta_imprescindibel.pdf (80 KB)

resolución

A Xunta Directiva da asociación estudia cada solicitude de forma individual e a acepta ou denega, comunicando o resultado ó interesado/a.

cotas

Actualmente as cotas son de 18 euros ó mes -exentas de IVE-, e pásanse ó cobro o principio de cada semestre natural (primeiros días de xaneiro e xullo), polo que os recibos son de 108 euros netos.

Non existe cota de entrada ou inscripción. Os novos socios deben pagar, alomenos, un semestre por adiantado no momento de ser admitidos (108 €), engadindo os meses completos que falten ata o principio do semestre natural.
ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS Camiño da Igrexa 38  ·  15009 A Coruña (España) 

T 981 293 688  ·  asociacion@galegadeartesans.org

aviso legal  |  política de privacidade